ระบบแจ้งข้อมูลรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เว็บไซต์ https://www.satitpatumwan.ac.th/M1/index.php

การเข้าสู่ระบบ

-ใช้เลขประจำตัวสอบและเลขบัตรประชาชนในการเข้าระบบ
-อ่านรายละเอียดข้อมูลที่มีในเว็บทั้งหมด ก่อนการใช้งาน
-นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถติดต่อเข้ากลุ่ม line ของครูประจำชั้นได้ที่ Line ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียน

1.ไม่ควรเผยแพร่รหัสผ่านของตนเองให้กับผู้อื่น หากเกิดปัญหาในจากการเผยแพร่รหัสผ่าน จะถูกดำเนินการตามระเบียบโรงเรียน
2.ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในโรงเรียน ขณะที่เป็นนักเรียน
3.หากมีการทำความผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานขื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียนจะถูกระงับการใช้งานโดยทันที

หมายเหตุ   หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่ออาจารย์พิชญ์นิตา สองสนู email : Pichnita@satitpatumwan.ac.th