โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้มีมติให้ดำเนินการจัดอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 – 6 ทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังระบบการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในภาวะผู้นำและผู้ตาม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มิถุนายน 2563 ดังนั้นทาง โรงเรียน จึงมีความตระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมจะจัดเป็นแบบผสมผสานให้มีความเหมาะสมในยุคโควิท 19 โดยใช้สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน แบบ ไป-กลับ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน