ประกาศ ยกเลิกกิจกรรมการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวให้มาติดต่อที่ห้องสำนักงานบริการการศึกษา อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ    นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง