การรับสมัครสอบวัดความพร้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังคงเปิดรับสมัครภายในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563 ด้วยวิธีกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ตามประกาศรับสมัคร

ทั้งนี้ การสอบวันที่ 10 พ.ค. เลื่อนออกไปจนกว่าจะมีกำหนดใหม่
โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียน


ขั้นตอนการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1.อ่านระเบียบการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
2.กรอกแบบฟอร์มรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

กรอกข้อมูลการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ กำหนดการวันสอบและกิจกรรมอื่นๆ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนในลำดับต่อไป