ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
– ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563
– รับสมัครสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563
– ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 บนเว็บไซต์โรงเรียน
www.satitpatumwan.ac.th
– การทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
– ประกาศผลการทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 บนเว็บไซต์โรงเรียน
www.satitpatumwan.ac.th
– มอบตัวนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 – 11.00 น.
– หากนักเรียนไม่มามอบตัวภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียน