• รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                  126
  • สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ                         127
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา                                   136

https://www.facebook.com/PLANQAPDS/