สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

 • งานธุรการและเลขานุการ
 • ประสานงานการดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการของฝ่าย
 • ประสานงานและจัดทำรายงานประจำปี
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

 • ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบาย และงบประมาณการดำเนินงานต่างๆ
 • ประสานงานด้านแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ  แผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและประเมินการทำเนินโครงการ กิจกรรมและแผนงานต่างๆให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ดำเนินการและประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร
 • วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • ดำเนินการและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินการและประสานงานการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน
 • ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย