ประวัติความเป็นมา

             ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ             ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ ให้สมกับเป็นยุคประเทศไทย 4.0 และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นการสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน การพัฒนา สร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด หากโรงเรียนไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนการดำเนินการและการติดตามแผนการใช้เงินและแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้โรงเรียนทำงานแบบไร้จุดหมายขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการดำเนินการโดยมีหลักยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐานเป็นประหนึ่งเครื่องนำทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

การวางแผนการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคี นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

คติพจน์ (Maxim)

 สรรค์สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ แบบธรรมมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรยึดมั่นในองค์กร ที่มีสัมพันธภาพที่ดี สามัคคีคือพลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ประสานนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณภาพในด้านการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุน

พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี จัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
  2. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนบริหารจัดการองค์กร แผนพัฒนาการผลิตนักเรียน แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
  3. จัดทำข้อเสนอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ และการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำและปรับแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับบริบทซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของโรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน และบริหารงบประมาณที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
  3. เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ทิศทางการบริหารราชการและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง