1. แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา 2563 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 และโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศ EPTS ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนด
2. โรงเรียนและส่วนงานอำนวยการและงานบริการวิชาการปิดทำการระหว่างวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563