สามารถดูรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ได้ที่เว็บไซต์  http://admission.satitpatumwan.ac.th 

————————————————————————————————–
กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563      9.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้าศึกษา
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563     มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 เวลา 8.00-11.00 น.
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563        ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน