โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิรณี อุทโยชาติ ที่ได้รับรางวัลครูแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ดีเด่น ประจำปี 2562 และนางสาวจรินทร์ธร เตชะนิตย์พล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ประจำปี 2562 จากชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ