เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน 2 คน ดังต่อไปนี้
1. เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ม.3/441
2. เด็กชายเผ่าภัค วิเชียร์สินธุ์ ม.3/444
และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เกียรติบัตร และศึกษาดูงานต่างประเทศ