รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562
https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ยอดนักอ่านดีเด่น-2562.pdf