การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 25622 (Spelling Bee 2019)  ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562โดยปรากฎผลการแข่งขันมีดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่    เด็กชายชนมภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข     ชั้น ม.2/351
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่    เด็กชายณภัทร เกียรติปรุงเวช      ชั้น ม.2/351
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่    เด็กหญิงพรรวินทร์ ตติยมณีกุล     ชั้น ม.2/352
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่    นางสาวรมิดา วิสุทธิ์อัมพร          ชั้น ม.4/142
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่    นายเป็นธรรม สินธุเสน             ชั้น ม.4/141
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่    นายศิรสิษฐ์ ประโยชน์อมรกุล      ชั้น ม.5/350