โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ภูมิใจและขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/151 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2019 (Science and Technology Exchange) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น