ประเมินรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562