คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เป็นตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนในการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ให้สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ
ห้องสมุดของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกน้ำท่วม
โดยมีอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี เป็นตัวแทนในการรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน