โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทวีปัญญาด้วยสารานุกรมไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผลการแข่งขันอ่านจับใจความจากสารานุกรมสำหรับเยาวชน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/526
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่เด็กหญิงชณัณตา มิตานี นักเรียนชั้น ม.2/524
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชื่นรันตกุล นักเรียนชั้น ม.2/351
เด็กหญิงณภัทร ตันติประภาส นักเรียนชั้น ม.2/352
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก นักเรียนชั้น ม.2/422
เด็กหญิงวรวลัญช์ ศิริโภคานนท์ นักเรียนชั้น ม.2/522
เด็กชายดลภัทร ธันโยดม นักเรียนชั้น ม.2/525