ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทรชนน ใจห้าว ชั้นม.4/330 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์ ชั้นม.5/511 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ช. เสฏฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ ชั้นม.2/352 และด.ช. อภิชา มณีรัตน์ ชั้นม.2/352 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ
โดยมี อาจารย์วรรณวณัช ภูริอุดมเศรษฐ์และอาจารย์วรัชยา ประเสริฐบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้