โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ 1. เด็กหญิงธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ นักเรียนชั้น ม.3/443 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ 1. เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/526 2. เด็กชายกฤษณพร โสตถิพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.2/422 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ 1. นางสาวปอไหม โพธินามทอง นักเรียนชั้น ม.4/331 รางวัลเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 1.นางสาวกมลลักษณ์ นทีรัตนกำจาย นักเรียนชั้น ม.4/133 โดยอาจารย์ผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายวรดร ใบพักตร์ และอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายณัฐ ศรสำราญ