กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Siriraj  Medical  Science  Contest ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 7:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวังหลัง ศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาจำนวน  3 คน  คือ
1.  นายณัฐกฤชน์ เตียวเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.  นายนราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.  นายเจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่านักเรียนได้ที่ 3
โดยมีอาจารย์ ดร.นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร ที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักเรียน