โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายจาก 260 ทีมที่ชนะโครงการ Young Maker Contest #4 Social Innovation ของ สวทช.
ในผลงาน เครื่องตรวจวัดโลหะตะกั่วตกค้างในน้ำดื่มด้วยขั้วไฟฟ้านาโนคาร์บอน ได้ไปแสดงผลงานในงาน MakerFair Bangkok 2020
ที่ The Street รัชดา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 โดยมีอาจารย์เสกสรรค์ หงษ์หิรัญพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ