การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เริ่มวันที่ 1 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS)

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)