อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวัน เขียววิจิตร ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2562 ณ วัดปทุมวนาราม