โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการสนับสนุนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Kidbright เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนรู้ Coding ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์