ตามที่ศูนย์ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ประจาปี 2562 ซึ่งมีกาหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครและค่าสมัครสอบ 100 บาท ที่อาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 3 ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมและนาส่งศูนย์ สอวน. ต่อไป