การแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้
9 กรกฎาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.3/446
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ด.ช.ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ชั้น ม.3/446
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ด.ช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล ชั้น ม.2/522
10 กรกฎาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ชั้น ม.3/446
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศรุตา สินชัยพานิช ชั้น ม.1/353
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑ์ธรา ประสานสุข ชั้น ม.1/343
11 กรกฎาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล ชั้น ม.2/352
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พรรวินท์ ตติยมณีกุล ชั้น ม.2/352
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ณัฐวรรธน์ แสงสิทธิชัย ชั้น ม.1/541

สอบถามข้อมูล