ความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. Ambassador Francisco Vaz Patto เอกอัครราชทูตสถานทูตโปรตุเกสและ Miss Maria Madureira ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส ได้เข้าพบผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ ผศ.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อุทัย แก้วเพชร หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ประสานการเข้าพบโดยคุณศรัญญา ชูเพ็งหัวหน้าสำนักงานวิชาการ
โดยมีการเจราจาความร่วมมือในการเปิดสอนภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาที่สามอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศโปรตุเกส

สอบถามข้อมูล