โครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานสวัสดิภาพ) จัดโครงการอาสาจราจรสาธิตปทุมวัน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5

สอบถามข้อมูล