โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)
ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต”
(Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาํืตปทุมวัน 1 ชั้น 2 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4
ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้วิทยาศาสตร์
และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

เอกสารเพิ่มเติม

View Fullscreen