ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์ที่หมดสัญญาเช่ากับบริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด และบริษัทได้มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับบริจาคกับโรงเรียนต่างๆที่ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน จังหวัดหนองบัวลำภู มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 15 เครื่อง

    

โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง จังหวัดนครพนม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 เครื่อง

โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 10 เครื่อง

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 เครื่อง

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 เครื่อง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 21 เครื่อง

โรงเรียนบ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 4 กันยายน 2561 จำนวน 15 เครื่อง

โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 5 กันยายน 2561 จำนวน 20 เครื่อง