ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศ(ครั้งที่2)เอกสารประกวดราคา(ครั้งที่2)1.แบบสถาปัตยกรรม 19-05-652.แบบโครงสร้าง 18-05-653.แบบระบบไฟฟ้า 19-05-654.แบบระบบสุขาภิบาล 18-05-655.แบบระบบดับเพลิง 19-05-656.รายการประกอบแบบก่อสร้าง 19-05-657.แผนผังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคร8.TOR หลังคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.)ฟอร์มBoQ

pds_asset

03/08/2022

ร่างเอกสารประกาศ ร่างประกวดราคา ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ก่อสร้างหลังคาร่างประกวด ก่อสร้างหลังคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.)ฟอร์มBoQ1.แบบสถาปัตยกรรม 19-05-652.แบบโครงสร้าง 18-05-653.แบบระบบไฟฟ้า 19-05-654.แบบระบบสุขาภิบาล 18-05-655.แบบระบบดับเพลิง 19-05-656.รายการประกอบแบบก่อสร้าง 19-05-657.แผนผังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคร8.TOR หลังคา

pds_asset

20/07/2022

pds_asset

03/05/2022

ประกาศ ประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะะ งานซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเครื่องทำลาย ครั้งที่ 2เอกสารประกวดราราเครื่องทำลายครั้งที่ 2ร่างขอบเขตงาน 1-3ร่างขอบเขต 4-5ร่างขอบเขตงาน 6-7

pds_asset

27/04/2022

เอกสารประกาศ ประกวดราคา และขอบเขต งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

1.1 ประกาศประกวด1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างหลังคา (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)แบบรูปรายการ ปร.6,ปร.5(ก)…1.9 สถาปัตยกรรม01-32 of 321.10 วิศกรรมโครงสร้าง01-12 of 121.11 งานระบบไฟฟ้า 01-25 of 251.12 ระบบปรับอากาศ01-11 of 111.13 งานระบบสุขาภิบาล 01-17 of 171.14 งานระบบดับเพลิง 01-10 of 101.15 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1-110 of 1101.16 แผนผังของโรงเรียน1.17ขอบเขตของงาน)

pds_asset

11/04/2022

ร่างเอกสารประกาศ เอกสารประกวดราคา ขอบเขตงาน งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

(ร่างประกาศ)(ร่างเอกสารประกวดราคา)1.9 สถาปัตยกรรม01-32 of 321.10 วิศกรรมโครงสร้าง01-12 of 121.11 งานระบบไฟฟ้า 01-25 of 251.12 ระบบปรับอากาศ01-11 of 111.13 งานระบบสุขาภิบาล 01-17 of 171.14 งานระบบดับเพลิง 01-10 of 101.15 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1-110 of 1101.16 แผนผังของโรงเรียน1.17ขอบเขตของงาน)แบบรูปรายการ ปร.6,ปร.5(ก)…

pds_asset

05/04/2022

pds_asset

02/03/2022

pds_asset

22/02/2022

pds_asset

15/02/2022

ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

pds_asset

22/04/2021
1 2
สอบถามข้อมูล