PDS_News

“การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”

“การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”   เริ่มวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-2-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-5-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-EPTS.pdf

Read More

โครงการสอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1GM9Pno3fc-japIRtdcR0I73Co_kZOw3/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1sHh2Sk2txxBxXu6ucg6Ti81JG8NT66IN/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1y_nzFO78pTUqzAvZbOukxPcMOeaDdYcB/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1wP17zq-8SG4lTUWAJ8I-nEkiDyg1Dh5/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายอักษรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/18FJd_Pqj1wuvI5ORW4xkZ0oKsTeTagRR/view?usp=Sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1bDSi5Nl5XlHOfJFhY-ocFD-sav6xqXO9/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายอักษรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/1OtXb-3pgksCRDxk0vpZ370okJPoIYoF/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Link: https://drive.google.com/file/d/115kLmpdDArdhhnx7Y8uSPQzpfgf6D60H/view?usp=sharing   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายอักษรศาสตร์…

Read More

รางวัลระดับเหรียญทอง จากผลงาน นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนภายใต้ “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”

…ตามที่คุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 🏅 ผลการประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วยรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 61 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 159 ผลงาน และเหรียญทองแดงจำนวน 134 ผลงาน รวมจำนวน 354 ผลงาน ผลปรากฎว่าโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับ #รางวัลระดับเหรียญทอง จากผลงาน นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนภายใต้ “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” 🖥 ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ในเวทีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา” ด้วยการนำเสนอผลงานออนไลน์ (Webinar) เพื่อคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” ในลำดับต่อไป

Read More

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาที่เปิดสอน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/scan09_07_63.pdf

Read More

การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยการบริหารองค์กรของ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ทำงานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตลอดจนกำกับดูแลความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม …ทั้งนี้้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการดำเนินการและประสานงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์และบุตรหลานของพวกเราต่อไป

Read More