PDS_News

ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการ-2-1.pdf

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาและปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาและปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

[ ประกาศโรงเรียน ] เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/246545.jpg

Read More

รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์​โรงเรียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://obecimso.net/ หรือหน้าห้องคณิตศาสตร์ ชั้น3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5

Read More

“การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”

“การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”   เริ่มวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-2-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-5-EPTS.pdf – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-EPTS.pdf

Read More