PDS_News

การเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อยืนยันตัวตน ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/1213781165732080 ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อตอบคำถามและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ไม่อนุญาตให้เชิญ(invite) บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม  กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันปฐมนิเทศ

Read More

การชำระเงินและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

การชำระเงินและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้1.  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564  ชำระเงิน (Pay – in) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)2.  วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564ส่งหลักฐานใบชำระเงิน (Pay – in) และดำเนินการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ นักเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ภาคปกติ)      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ นักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)          ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

Read More

ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  https://www.satitpatumwan.ac.th/M6/index.php

Read More

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ⛔งดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียน (1-23 พ.ค.64)​ 🚫งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 💻บุคลากรปฏิบัติงาน (Work From Home) ประกาศ​ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Read More

การส่งหลักฐานการศึกษา(เพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564

การส่งหลักฐานการศึกษา(เพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 และโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมการปฐมนิเทศ และโครงการคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ม.1 จึงขอเลื่อนกำหนดส่งหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ในส่วนที่ต้องส่งเพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียน(สามารถใช้ใบตรวจสุขภาพฉบับเดิม) ไปเป็นวันเปิดภาคเรียน จันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

Read More

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2564 กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่  https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) ปีการศึกษา 2564 หากกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Read More