PDS_News

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  เนื่องด้วยข้อมูลในระบบแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าเรียนออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนบางคนไม่ถูกต้อง ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย รายชื่อที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วมีดังนี้ ภาคปกติ 00022 00073 00077 00096 00098 00196 00320 00879 01049 01231 01496 01578 01916 EPTS 90057 90058 90083 90159 90160 90165 90225 90239 90271 90293 90297 หมายเหตุ หากผู้ใดเข้าสู่ระบบ แล้วข้อมูลยังมีข้อผิดพลาดแจ้งได้โดยตรงที่ kittisak@satitpatumwan.ac.th

Read More

แจ้งข้อมูลรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระบบแจ้งข้อมูลรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เว็บไซต์ https://www.satitpatumwan.ac.th/M1/index.php การเข้าสู่ระบบ -ใช้เลขประจำตัวสอบและเลขบัตรประชาชนในการเข้าระบบ -อ่านรายละเอียดข้อมูลที่มีในเว็บทั้งหมด ก่อนการใช้งาน -นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถติดต่อเข้ากลุ่ม line ของครูประจำชั้นได้ที่ Line ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียน 1.ไม่ควรเผยแพร่รหัสผ่านของตนเองให้กับผู้อื่น หากเกิดปัญหาในจากการเผยแพร่รหัสผ่าน จะถูกดำเนินการตามระเบียบโรงเรียน 2.ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในโรงเรียน ขณะที่เป็นนักเรียน 3.หากมีการทำความผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานขื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียนจะถูกระงับการใช้งานโดยทันที หมายเหตุ   หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่ออาจารย์พิชญ์นิตา สองสนู email : Pichnita@satitpatumwan.ac.th

Read More

การจัดอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 – 6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้มีมติให้ดำเนินการจัดอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 – 6 ทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังระบบการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในภาวะผู้นำและผู้ตาม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มิถุนายน 2563 ดังนั้นทาง โรงเรียน จึงมีความตระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมจะจัดเป็นแบบผสมผสานให้มีความเหมาะสมในยุคโควิท 19 โดยใช้สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน แบบ ไป-กลับ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Read More

ใบสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครสอบวัดความพร้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังคงเปิดรับสมัครภายในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563 ด้วยวิธีกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ การสอบวันที่ 10 พ.ค. เลื่อนออกไปจนกว่าจะมีกำหนดใหม่โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียน ขั้นตอนการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 1.อ่านระเบียบการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25632.กรอกแบบฟอร์มรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน3.ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 กรอกข้อมูลการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ กำหนดการวันสอบและกิจกรรมอื่นๆ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนในลำดับต่อไป

Read More

รายละเอียดการเข้ามารับปพ.1 และปพ.6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศ ยกเลิกกิจกรรมการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวให้มาติดต่อที่ห้องสำนักงานบริการการศึกษา อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หมายเหตุ    นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

Read More

การสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครสอบวัดความพร้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังคงเปิดรับสมัครภายในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563 ด้วยวิธีกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ การสอบวันที่ 10 พ.ค. เลื่อนออกไปจนกว่าจะมีกำหนดใหม่ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียน ขั้นตอนการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 1.อ่านระเบียบการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 2.กรอกแบบฟอร์มรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 หมายเหตุ กำหนดการวันสอบและกิจกรรมอื่นๆ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนในลำดับต่อไป โปรดอ่านข้อมูลการสมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read More

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6

เลื่อนกำหนดการรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดเวลาและสถานที่ตามประกาศเดิม (ประกาศเมื่อ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

Read More