PDS_News

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน (Privacy Notice for employees) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (Privacy Notice for student and parents/carers) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากกล้องวงจรปิด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More

การรายงานตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

Read More

กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1ISZsJ-sVJtYJxZIq5U4vAA47fnQSEu8W?usp=sharing หมายเหตุ(blue shirt) นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 —————————————————– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ ****เลื่อนเวลาประกาศผลการพิจารณา เป็นเวลา 21.00 น.**** ประกาศผลการพิจารณา  **วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21.00 น.**   ที่เว็บไซต์ https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/

Read More

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเดิม)

(เฉพาะนักเรียนเดิมที่ประสงค์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น) คำชี้แจงการเตรียมเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เอกสารที่ต้องเตรียมการมีดังนี้ นักเรียนภาคปกติ ดาวน์โหลดที่นี่ นักเรียนโครงการ EPTS ดาวน์โหลดที่นี่ ขอแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การมอบตัวนักเรียน และขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 1. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติดังนี้ 1.1 กรอกข้อมูลใบรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือสัญญา ส.2 หรือ สท.1 ได้ทาง https://satitpatumwan.edubrights.com พร้อมพิมพ์และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการมอบตัว 1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ตามข้อที่ 1.1 โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล (นักเรียน) แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จต่อไป (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 1.3 เตรียมและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และนำมาในวันมอบ 2. วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. เข้ารับการมอบตัว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 4 ในการมอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565  เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…

Read More