PDS_News

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน   เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   🟡17-31 มกราคม 2565 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน   🟡ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด   🟡17-31 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย   🟡หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก   🟡ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

Read More

รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://admission.satitpatumwan.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟥 4-31 มกราคม 2565 งดใช้อาคารสถานที่โรงเรียน 🟥ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟥การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด 🟥4-14 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย 🟥หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม 🟥ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

Read More

การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม

การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม 🏫สถานที่ฉีด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 🗓️วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน : วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📑สิ่งที่ต้องเตรียม 1) บัตรประชาชน 2) เอกสาร 2 ฉบับ (ภาคผนวก 5, 6 โดยผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก https://drive.google.com/file/d/18X029yAP7BtIYHmzyPVFf27Fqrzi3WG6/view  3) ใบนัดการฉีดวัคซีน Covid-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564) 4) Application หมอพร้อม 👫 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อที่สามารถเปิดแขนเสื้อได้ง่าย เพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขน 💉 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 1. คัดกรอง 2. ตรวจสอบรายชื่อ / ยื่นเอกสาร / รับบัตรคิว 3. รอลำดับเข้าฉีดวัคซีน 4. ฉีดวัคซีน 5. พักสังเกตอาการ 30 นาที 🖥มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในรูปแบบออนไลน์ 💉ให้นักเรียนที่มารับบริการวัคซีนแจ้งอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ประจำวิชาให้รับทราบ และนับเป็นเวลาเรียนปกติ หมายเหตุ 🔸 การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและเป็นไปตามความสมัครใจ 🔸 ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 🔸…

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย 📍ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนปิดระหว่างภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1) ❌งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Read More

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent) คือ ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักเรียนในรูปแบบอนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 1.PDS iGrade ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ระบบรายงานผลคะแนน ใช้สำหรับดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันและภาคเรียนที่ผ่านมา 2. PDS iTranscript  ระบบสมุดพกออนไลน์ สมุดพกออนไลน์ ใช้สำหรับดูข้อมูลรายงานผลคะแนนในรูปแบบสมุดพก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความคิดเห็นของครูประจำชั้น และอื่นๆ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูผ่านเว็บไซต์ https://student.satitpatumwan.ac.th   ****** นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ******   เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักเรียน  https://student.satitpatumwan.ac.th กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (itsupports@satitpatumwan.ac.th)

Read More

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟢ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🟠ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🔵ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📅กำหนดการประชุม 15.00 – 16.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น 🟤ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📅กำหนดการประชุม 14.00 – 14.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 14.30 – 16.30 น. “ระบบ TCAS 65” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ…

Read More

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว ตามลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนต่อไป https://forms.gle/qKgPs8mau751L1N89 2. เงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูก “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” กับ “เลขประจำตัวประชาชน” ของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีสิทธิรับเงิน เท่านั้น 📅ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากทางโรงเรียนต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

Read More