PDS_Highlight

กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปด้วยกัน ในกิจกรรม PDS Competency-based Online Active Leaning ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

Read More

ประชุมทางออนไลน์หัวข้อ “Preparation for M.1 Online Learning”

โครงการ EPTS ได้จัดประชุมทางออนไลน์หัวข้อ “Preparation for M.1 Online Learning” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นำทีมอาจารย์โดยผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ยุพิน พุทธาพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ EPTS พร้อมทั้งอาจารย์ประจำชั้นโครงการ EPTS ร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EPTS ปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-11:00 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน อาจารย์ประจำชั้น พบปะพูดคุย กับ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน Facebook Live วันที่ 2 มิถุนายน 2563 การเรียนออนไลน์หัวข้อ Google Meet, Google Classroom และ Google Slide โดยอาจารย์เจมส์ เซเยอร์ และ อาจารย์โรลิน มิลเลอร์ วันที่ 3-12 มิถุนายน 2563 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ออนไลน์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา…

Read More

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งมีเยาวชนที่ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 132 ผลงาน ในด้านต่าง ๆ โดยมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 64 คน ผลปรากฎว่านักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 3 คน ได้แก่ #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ด้านกีฬา นายปรีดิยาธร อบเชย นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านสื่อมวลชน นายปัณณสิษฐ์ จิวะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ชาติญา อาจชน นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Read More

การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 (นักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 (นักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียน) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

Read More

รางวัลครูแกนนำจิตอาสาและนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิรณี อุทโยชาติ ที่ได้รับรางวัลครูแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ดีเด่น ประจำปี 2562 และนางสาวจรินทร์ธร เตชะนิตย์พล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ประจำปี 2562 จากชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Read More

การแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน 2 คน ดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ม.3/441 2. เด็กชายเผ่าภัค วิเชียร์สินธุ์ ม.3/444 และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เกียรติบัตร และศึกษาดูงานต่างประเทศ

Read More

“ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคนและอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น”

รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ยอดนักอ่านดีเด่น-2562.pdf

Read More