PDS_Highlight

รางวัลครูแกนนำจิตอาสาและนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิรณี อุทโยชาติ ที่ได้รับรางวัลครูแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ดีเด่น ประจำปี 2562 และนางสาวจรินทร์ธร เตชะนิตย์พล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ประจำปี 2562 จากชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Read More

การแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน 2 คน ดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ม.3/441 2. เด็กชายเผ่าภัค วิเชียร์สินธุ์ ม.3/444 และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เกียรติบัตร และศึกษาดูงานต่างประเทศ

Read More

“ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคนและอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น”

รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ยอดนักอ่านดีเด่น-2562.pdf

Read More

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 (Spelling Bee 2019)

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 25622 (Spelling Bee 2019)  ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562โดยปรากฎผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น           รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่    เด็กชายชนมภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข     ชั้น ม.2/351 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่    เด็กชายณภัทร เกียรติปรุงเวช      ชั้น ม.2/351 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่    เด็กหญิงพรรวินทร์ ตติยมณีกุล     ชั้น ม.2/352 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          รางวัลชนะเลิศ                      ได้แก่    นางสาวรมิดา วิสุทธิ์อัมพร          ชั้น ม.4/142 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่    นายเป็นธรรม สินธุเสน             ชั้น ม.4/141 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่    นายศิรสิษฐ์ ประโยชน์อมรกุล      ชั้น ม.5/350

Read More

เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 (นักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียน) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

Read More

การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในหัวเรื่อง “เครื่องตรวจวัดโลหะตะกั่วและแคดเมียมตกค้างในน้ำดื่มด้วยขั้วไฟฟ้านาโนคาร์บอน” ในงาน Maker Faired Bangkok 2020 18-19 มกราคม 2563 ณ เดอะสตรีท รัชดา

Read More

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สถิต ณ วัดยานนาวาเป็นองค์ประธานในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ พระวิหารวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

Read More

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชุม (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้) “รู้รักษ์ พิทักษ์โลก”

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชุม (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้) “รู้รักษ์ พิทักษ์โลก” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยเป็นโครงการที่จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมความรู้และแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ

Read More

รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “เหรียญทองระดับภูมิภาค” และ “เหรียญเงินระดับประเทศ”

ร่วมแสดงความยินดีแก่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “เหรียญทองระดับภูมิภาค” และ “เหรียญเงินระดับประเทศ” จากผลงาน เรื่อง “รูปแบบการจัดการโรงเรียนคุณภาพคุณธรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” โดย ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ …ในการนี้ในงานได้นำเสนอวิดีทัศน์ อ.ชมภร กมลสุทธิ ครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อครั้งที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยสามารถดูวิดีทัศน์นี้ได้ที่ https://youtu.be/8TW0QeAZBYM

Read More