ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟥 4-31 มกราคม 2565 งดใช้อาคารสถานที่โรงเรียน 🟥ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟥การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด 🟥4-14 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย 🟥หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม 🟥ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ict-atitayaporn

04/01/2022

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย 📍ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนปิดระหว่างภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1) ❌งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

30/11/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 งดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

01/11/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม​ พ.ศ. 2564)

[ ประกาศโรงเรียน ] เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🔴ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 🔴ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนถึงวันปิดภาคเรียนที่1/2564 🔴การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 🔴บุคลากร​ปฏิบัติงาน ​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 🔴ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 📆 ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 1-30​กันยายน​พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

31/08/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟡ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 🟡ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 🟡บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 🟡ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 🚫หลีกเลี่ยงการนำตนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 🗓️ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ict-atitayaporn

30/07/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ 📍ยกเลิกกำหนดการจัดสอบกลางภาคเรียนที่1/2564 📍การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกัน 📍บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ามาปฏิบัติงาน 📍ขอให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​อย่างเคร่งครัด 📅คำสั่งประกาศโรงเรียนมีผลบังคับ​ใช้ ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

29/06/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ​ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 )

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ⛔ขยายเวลางดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียน 24 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2564 🏫กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 7 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 💻บุคลากรปฏิบัติงาน (Work From Home) ประกาศ​ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

pds_info

21/05/2021
1 2
สอบถามข้อมูล