Plan

ติดต่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                  126 สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ                         127 งานประกันคุณภาพการศึกษา                                   136 https://www.facebook.com/PLANQAPDS/

Read More

หน้าที่และความผิดชอบฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

สำนักงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ งานธุรการและเลขานุการ ประสานงานการดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการของฝ่าย ประสานงานและจัดทำรายงานประจำปี ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบาย และงบประมาณการดำเนินงานต่างๆ ประสานงานด้านแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ  แผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินการทำเนินโครงการ กิจกรรมและแผนงานต่างๆให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการและประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการและประสานงานการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายมอบหมาย

Read More

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา              ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ว่า การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ             ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ ให้สมกับเป็นยุคประเทศไทย 4.0 และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นการสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน การพัฒนา สร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด หากโรงเรียนไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนการดำเนินการและการติดตามแผนการใช้เงินและแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้โรงเรียนทำงานแบบไร้จุดหมายขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการดำเนินการโดยมีหลักยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐานเป็นประหนึ่งเครื่องนำทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ ปรัชญา (Philosophy) การวางแผนการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคี นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร คติพจน์ (Maxim)  สรรค์สร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ แบบธรรมมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรยึดมั่นในองค์กร ที่มีสัมพันธภาพที่ดี สามัคคีคือพลัง วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์ประสานนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณภาพในด้านการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุน พันธกิจ (Mission)  จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี จัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนบริหารจัดการองค์กร แผนพัฒนาการผลิตนักเรียน แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน จัดทำข้อเสนอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงเรียน ติดตามและประเมินผลแผนงาน /…

Read More