PDS-calendar

November 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • นศท. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี
 • กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เตรียมอุดมศึกษา/สาธิต มศว ปทุมวัน
2
 • กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เตรียมอุดมศึกษา/สาธิต มศว ปทุมวัน
3
4
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1- ม.3
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
5
 • ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1- ม.3
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ทักษะชีวิต ม.4
6
 • ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1- ม.3
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ม.5-ม.6
7
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
8
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 6/62
9
10
11
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6)
 • ทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษา
 • กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทงลอย/กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
12
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยโตเกียวกักกุเง(ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
 • ประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2562 (ปรับเวลาเรียนเป็นคาบละ 40 นาที)
13
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • มอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุด ภาคเรียนที่1/2562
14
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
15
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการครั้งที่ 5/62
 • นศท. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี
16
17
18
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • English Test สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.1 พร้อมรับสมุดพก ปพ.6
19
 • กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2019 (แบ่งการแข่งเป็น 3 รอบ)
 • ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.2 พร้อมรับสมุดพก ปพ.6
 • การสอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี โท เอก
20
 • ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.3 พร้อมรับสมุดพก ปพ.6
21
 • ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.4- ม.6 พร้อมรับสมุดพก ปพ.6
22
 • การสอบภาคปฏิบัติทุกชั้นปี เวลา
23
 • คืนสู่เหย้าสาธิตปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
24
25
26
 • Cambridge English Exam
 • โครงการ เอดส์ร้าย ภัยใกล้ตัว ครั้งที่ 14
27
 • โครงการ เอดส์ร้าย ภัยใกล้ตัว ครั้งที่ 14
28
29
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
30