PDS-calendar

March 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ม. 6
3
 • การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ม. 6
4
5
6
7
 • ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิจารณาปพ.5 ชั้น ม.1 – ม.5
8
9
10
11
 • ติดประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว ชั้น ม.1 – ม.5
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 10/61
12
 • สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน ม.1 – ม.5
13
 • ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน การทดสอบวัดความพร้อม เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562
 • สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน ม.1 – ม.5
14
 • สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน ม.1 – ม.5
15
16
 • สัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านข้อเขียนการทดสอบวัดความพร้อม เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
17
18
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
19
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20
 • ประชุมตัดสินผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.3
21
 • ประชุมตัดสินผลการเรียน ม.4 ม.5
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
22
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • พบผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา ของนักเรียนชั้น ม.1- ม.5
23
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • EPTS Academic Workshop
 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
24
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • EPTS Academic Workshop
25
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
26
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • สทศ ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3
27
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • ประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ชั้น ม.4
28
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 รับสมุดพก (ปพ. 6) จากอาจารย์ประจำชั้น
29
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • ส่งสรุปโครงการ/กิจกรรม
 • ส่ง SAR ปีการศึกษา 2561
 • ประชุมปิดภาคเรียนอาจารย์ เจ้าหน้าที่
30
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
31
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนนาดา
 • UK SUMMER CAMP 2019
 • สทศ ประกาศผลการสอบ O-NET ม.6