PDS-calendar

September 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • กิจกรรมเอื้ออาทรสู่ชุมชน (EPTS English Camp for Community Service 2019)
2
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
3
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
4
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
 • ประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562 (ปรับเวลาเรียนเป็นคาบละ 40 นาที)
5
 • ฟังผลตรวจสุขภาพ​, อัลตร้าซาว​
6
 • ฟังผลตรวจสุขภาพ​, อัลตร้าซาว​
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/62
7
8
9
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • ประกวดสื่อการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • มุฑิตาคารวะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ
10
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
11
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
12
13
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการครั้งที่ 4/62
14
15
16
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
17
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
18
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
19
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กลุ่ม 2)
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
20
 • นศท. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอาจารย์และเจ้าหน้าที่
21
22
23
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
24
 • ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2562
 • แถลงข่าวแรลลี่ สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
25
 • สัปดาห์ค่ายวิชาการ
26
 • สัปดาห์ค่ายวิชาการ
27
 • สัปดาห์ค่ายวิชาการ
 • โครงการ สอบภาคปฏิบัติวิชาค่ายพักแรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
28
 • โครงการ สอบภาคปฏิบัติวิชาค่ายพักแรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
 • แรลลี่ สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
29
 • โครงการ สอบภาคปฏิบัติวิชาค่ายพักแรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
 • แรลลี่ สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
30
 • ส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562