PDS-calendar

February 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • สอบ O-NET ม.3
2
 • สอบ O-NET ม.3
3
 • ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อประธานนักเรียนแสดงวิสัยทัศน์
 • กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 9)
 • จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ชั้น ม.4-5
 • ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2562
 • ประกวดสื่อการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4
 • จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5
 • จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
6
 • จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ชั้น ม.1-3
7
 • จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • ส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 63 (1 ส.ค.62 – 31 ม.ค.63)
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการครั้งที่ 7/62
 • ส่งแบบบันทึกภาระงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้างาน
8
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • รับสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
9
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • รับสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10
11
 • รับผลการตรวจสุขภาพพร้อมปรึกษาแพทย์ รอบที่ 2
12
 • ประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2562
13
14
15
16
 • การทดสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563
17
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
18
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
19
 • ติดประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว ชั้น ม.6
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 9/62
 • คณะกรรมการบริหารประชุมพิจารณา ปพ 5 ม.6
 • กลุ่มสาระฯ ส่งคะแนนสอบใส่แฟ้มประจำชั้น
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
20
 • สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.6
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
21
 • สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.6
 • โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ จังหวัดสระแก้ว
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
22
 • โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ จังหวัดสระแก้ว
23
 • โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ จังหวัดสระแก้ว
24
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (ชั้น ม.1-ม.5)
25
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
 • การปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
26
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
27
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
 • ประชุมตัดสินผลการเรียน ชั้น ม.6
28
29
 • สอบ ONET ม.6