PDS-calendar

January 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
2
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
 • สัปดาห์กีฬาสี (เลื่อนคาบเวลาเรียน)
 • เปิดเรียน
3
 • สัปดาห์กีฬาสี (เลื่อนคาบเวลาเรียน)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
4
 • สัปดาห์กีฬาสี (เลื่อนคาบเวลาเรียน)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
5
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
6
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
7
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
 • พิธีปิดกีฬาสี
8
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
9
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
10
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
11
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/61
12
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย
 • รับสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561
13
 • รับสมัครทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561
14
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
15
 • ­ ส่งแบบบันทึกภาระงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้างาน
16
 • กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
17
 • ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/61อบรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
18
 • ­ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 6/61
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
19
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น พร้อมรับ ผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 -
20
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
21
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • เสนอผู้สมัครประธานนักเรียน
 • การประกวดสื่อการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
22
 • ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
23
24
25
 • ส่งประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจ าครั้งที่ 1 และประเมินสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
26
27
 • การทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2561
28
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.6
29
30
 • สอบปฏิบัติค่ายพักแรม
31