PDS-calendar

July 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • โครงการ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ครั้งที่ 13
 • การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศ
 • ประชุมกิจกรรมกีฬาสี (แยกสี)
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)
2
 • โครงการ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ครั้งที่ 13
 • การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศ
 • กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
3
 • โครงการ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ครั้งที่ 13
 • การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษา ม.6 (สุพรรณบุรี)
4
 • มอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดของภาคเรียนที่2/2561
5
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/62
 • นศท. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี
6
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS
7
8
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • ประชุมกิจกรรมกีฬาสี (แยกสี)
9
 • กิจกรรม International Week
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ม.2-ม.6
 • แห่เทียนพรรษา
10
 • กิจกรรม International Week
 • งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
11
 • กิจกรรม International Week
 • งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอรายงานการประเมินตนเองฉบับปีการศึกษาที่ผ่านมา
12
 • งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอรายงานการประเมินตนเองฉบับปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการครั้งที่2/62
13
14
15
 • ประชุมกีฬาสี (แยกสี)
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • สิ้นสุดการรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้
 • ประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
16
 • หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
17
 • หยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
18
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
19
 • นศท. ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี
20
21
22
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
23
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
24
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
25
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
26
 • ส่งแบบบันทึกภาระงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้างาน
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
27
 • ­ ทัศนศึกษาอาจารย์ชาวต่างประเทศ EPTS
28
 • ­ ทัศนศึกษาอาจารย์ชาวต่างประเทศ EPTS
29
 • ­ ทัศนศึกษาอาจารย์ชาวต่างประเทศ EPTS
 • วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
30
 • จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับปีการศึกษาที่ผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
31
 • กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)
 • ส่งแบบประเมินเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 • สิ้นสุดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (การตั้งเรื่องเบิกไม่เกิน วันที่ 15 ก.ค.62)