PDS-calendar

May 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ต้องเข้าโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
2
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ต้องเข้าโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
3
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ต้องเข้าโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
4
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
5
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
6
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
7
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
8
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
9
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
10
 • ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศสำหรับนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ EPTS
11
12
13
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 62
14
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 62
15
 • ทัศนศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
16
 • ทัศนศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
17
 • ทัศนศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
18
19
20
 • ค่ายทักษะผู้นำ
21
 • ค่ายทักษะผู้นำ
 • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เริ่มมาปฏิบัติงาน
22
 • ค่ายทักษะผู้นำ
23
 • ค่ายทักษะผู้นำ
 • มอบตัวนักเรียน ม.2
 • มอบตัวนักเรียน ม.5
24
 • ค่ายทักษะผู้นำ
 • มอบตัวนักเรียน ม.3
 • มอบตัวนักเรียน ม.6
25
26
27
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
28
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม. 1 – ม.3
29
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม. 1 – ม.3
 • ค่ายพุทธธรรม ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
30
 • ค่ายพุทธธรรม ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม. 1 – ม.3
31
 • ค่ายพุทธธรรม ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ม. 1 – ม.3