Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in C:\webhosting\www.satitpatumwan.ac.th\wp-content\themes\plant-2.3.7\plant\author.php on line 4

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเดิม)

(เฉพาะนักเรียนเดิมที่ประสงค์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น) คำชี้แจงการเตรียมเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เอกสารที่ต้องเตรียมการมีดังนี้ นักเรียนภาคปกติ ดาวน์โหลดที่นี่ นักเรียนโครงการ EPTS ดาวน์โหลดที่นี่ ขอแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การมอบตัวนักเรียน และขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 1. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติดังนี้ 1.1 กรอกข้อมูลใบรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือสัญญา ส.2 หรือ สท.1 ได้ทาง https://satitpatumwan.edubrights.com พร้อมพิมพ์และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการมอบตัว 1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ตามข้อที่ 1.1 โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล (นักเรียน) แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จต่อไป (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) […]

ict-atitayaporn

03/04/2022

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟥 4-31 มกราคม 2565 งดใช้อาคารสถานที่โรงเรียน 🟥ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟥การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด 🟥4-14 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย 🟥หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม 🟥ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ict-atitayaporn

04/01/2022

การแข่งขันการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์

จดหมายเชิญแข่งขันการโต้สาระวาที ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ ระเบียบการแข่งขันการโต้สาระวาที  ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ

ict-atitayaporn

11/11/2021

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟡ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 🟡ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 🟡บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 🟡ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 🚫หลีกเลี่ยงการนำตนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 🗓️ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ict-atitayaporn

30/07/2021

การเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อยืนยันตัวตน ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/1213781165732080 ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อตอบคำถามและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ไม่อนุญาตให้เชิญ(invite) บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม  กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันปฐมนิเทศ

ict-atitayaporn

14/05/2021
1 2 6
สอบถามข้อมูล