ict-atitayaporn

การแข่งขันการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์

จดหมายเชิญแข่งขันการโต้สาระวาที ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ ระเบียบการแข่งขันการโต้สาระวาที  ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🟡ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 🟡ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 🟡บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 🟡ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 🚫หลีกเลี่ยงการนำตนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 🗓️ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Read More

การเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อยืนยันตัวตน ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/1213781165732080 ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อตอบคำถามและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ไม่อนุญาตให้เชิญ(invite) บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม  กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันปฐมนิเทศ

Read More

ประกาศผลสอบ การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ข้อมูลการประกาศผลที่ถูกต้องจะแจ้งให้ทราบตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้เท่านั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่   https://admission.satitpatumwan.ac.th ***การเข้าดูผลการสอบ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Log In)

Read More

รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://admission.satitpatumwan.ac.th ระเบียบการสมัคร https://www.satitpatumwan.ac.th/?p=16211 กำหนดการ

Read More

รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์​โรงเรียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://obecimso.net/ หรือหน้าห้องคณิตศาสตร์ ชั้น3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5

Read More

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  เนื่องด้วยข้อมูลในระบบแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าเรียนออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนบางคนไม่ถูกต้อง ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย รายชื่อที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วมีดังนี้ ภาคปกติ 00022 00073 00077 00096 00098 00196 00320 00879 01049 01231 01496 01578 01916 EPTS 90057 90058 90083 90159 90160 90165 90225 90239 90271 90293 90297 หมายเหตุ หากผู้ใดเข้าสู่ระบบ แล้วข้อมูลยังมีข้อผิดพลาดแจ้งได้โดยตรงที่ kittisak@satitpatumwan.ac.th

Read More