pds_asset

ประกาศ ประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะะ งานซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเครื่องทำลาย ครั้งที่ 2เอกสารประกวดราราเครื่องทำลายครั้งที่ 2ร่างขอบเขตงาน 1-3ร่างขอบเขต 4-5ร่างขอบเขตงาน 6-7

Read More

เอกสารประกาศ ประกวดราคา และขอบเขต งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

1.1 ประกาศประกวด1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างหลังคา (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)แบบรูปรายการ ปร.6,ปร.5(ก)…1.9 สถาปัตยกรรม01-32 of 321.10 วิศกรรมโครงสร้าง01-12 of 121.11 งานระบบไฟฟ้า 01-25 of 251.12 ระบบปรับอากาศ01-11 of 111.13 งานระบบสุขาภิบาล 01-17 of 171.14 งานระบบดับเพลิง 01-10 of 101.15 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1-110 of 1101.16 แผนผังของโรงเรียน1.17ขอบเขตของงาน)

Read More

ร่างเอกสารประกาศ เอกสารประกวดราคา ขอบเขตงาน งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

(ร่างประกาศ)(ร่างเอกสารประกวดราคา)1.9 สถาปัตยกรรม01-32 of 321.10 วิศกรรมโครงสร้าง01-12 of 121.11 งานระบบไฟฟ้า 01-25 of 251.12 ระบบปรับอากาศ01-11 of 111.13 งานระบบสุขาภิบาล 01-17 of 171.14 งานระบบดับเพลิง 01-10 of 101.15 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1-110 of 1101.16 แผนผังของโรงเรียน1.17ขอบเขตของงาน)แบบรูปรายการ ปร.6,ปร.5(ก)…

Read More

ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

Read More