pds_info

โครงการ JENESYS 2019 (Science and Technology Exchange)

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ภูมิใจและขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/151 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2019 (Science and Technology Exchange) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น

Read More

ประเมินรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

Read More

รางวัลแห่งความสำเร็จประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัล พิฆเนศวร (รชต) รางวัลแห่งความสำเร็จประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

Read More

การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนในการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ให้สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ ห้องสมุดของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกน้ำท่วม โดยมีอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี เป็นตัวแทนในการรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

Read More

กิจกรรมทวีปัญญาด้วยสารานุกรมไทย

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทวีปัญญาด้วยสารานุกรมไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผลการแข่งขันอ่านจับใจความจากสารานุกรมสำหรับเยาวชน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/526 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่เด็กหญิงชณัณตา มิตานี นักเรียนชั้น ม.2/524 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายภูมิพัฒน์ ชื่นรันตกุล นักเรียนชั้น ม.2/351 เด็กหญิงณภัทร ตันติประภาส นักเรียนชั้น ม.2/352 เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก นักเรียนชั้น ม.2/422 เด็กหญิงวรวลัญช์ ศิริโภคานนท์ นักเรียนชั้น ม.2/522 เด็กชายดลภัทร ธันโยดม นักเรียนชั้น ม.2/525

Read More

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภัทรชนน ใจห้าว ชั้นม.4/330 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์ ชั้นม.5/511 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช. เสฏฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ ชั้นม.2/352 และด.ช. อภิชา มณีรัตน์ ชั้นม.2/352 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ โดยมี อาจารย์วรรณวณัช ภูริอุดมเศรษฐ์และอาจารย์วรัชยา ประเสริฐบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

Read More

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ 1. เด็กหญิงธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ นักเรียนชั้น ม.3/443 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ 1. เด็กหญิงพฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/526 2. เด็กชายกฤษณพร โสตถิพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.2/422 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ 1. นางสาวปอไหม โพธินามทอง นักเรียนชั้น ม.4/331 รางวัลเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 1.นางสาวกมลลักษณ์ นทีรัตนกำจาย นักเรียนชั้น ม.4/133 โดยอาจารย์ผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายวรดร ใบพักตร์ และอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายณัฐ ศรสำราญ

Read More

ผลงาน อควาเรียมอิสระโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยกลุ่มงานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีแก่เด็กหญิงจิตตานันท์   ตีรวัฒนาประภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/351 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” โดยกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ บมจ.อสมท ผลปรากฏว่านักเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยชื่อผลงาน อควาเรียมอิสระ  

Read More

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Siriraj  Medical  Science  Contest ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Siriraj  Medical  Science  Contest ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 7:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวังหลัง ศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาจำนวน  3 คน  คือ 1.  นายณัฐกฤชน์ เตียวเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.  นายนราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.  นายเจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่านักเรียนได้ที่ 3 โดยมีอาจารย์ ดร.นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร ที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักเรียน

Read More