pds_info

การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยการบริหารองค์กรของ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ทำงานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตลอดจนกำกับดูแลความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม …ทั้งนี้้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการดำเนินการและประสานงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์และบุตรหลานของพวกเราต่อไป

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปด้วยกัน ในกิจกรรม PDS Competency-based Online Active Leaning ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

Read More

ประชุมทางออนไลน์หัวข้อ “Preparation for M.1 Online Learning”

โครงการ EPTS ได้จัดประชุมทางออนไลน์หัวข้อ “Preparation for M.1 Online Learning” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นำทีมอาจารย์โดยผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ยุพิน พุทธาพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ EPTS พร้อมทั้งอาจารย์ประจำชั้นโครงการ EPTS ร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EPTS ปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-11:00 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน อาจารย์ประจำชั้น พบปะพูดคุย กับ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน Facebook Live วันที่ 2 มิถุนายน 2563 การเรียนออนไลน์หัวข้อ Google Meet, Google Classroom และ Google Slide โดยอาจารย์เจมส์ เซเยอร์ และ อาจารย์โรลิน มิลเลอร์ วันที่ 3-12 มิถุนายน 2563 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ออนไลน์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา…

Read More

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งมีเยาวชนที่ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 132 ผลงาน ในด้านต่าง ๆ โดยมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 64 คน ผลปรากฎว่านักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 3 คน ได้แก่ #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ด้านกีฬา นายปรีดิยาธร อบเชย นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านสื่อมวลชน นายปัณณสิษฐ์ จิวะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 #ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ชาติญา อาจชน นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Read More