pds_info

พิธีเชิดชูคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้เกษียณอายุราชการร่วมพิธีเชิดชูคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

Read More

71 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2563

71 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัย อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในพุธวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ลานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More

การประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภรณ์ บางโม นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 513 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากการประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”จัดโดย กรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read More

การแข่งขัน ในรายการ AI Hackathon Online #2 “Natural Language Processing”

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร Accuracy สูงสุด และรางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากการแข่งขันรายการ AI Hackathon Online #2 “Natural Language Processing” เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ได้แก่ ทีม DekDoi LongBor ประกอบด้วย 1. นายพูนเพิ่ม เกษหอม 2 นายพศวัต เพ็งพริ้ง 3. น.ส.นภัสสร หลิดชิววงศ์

Read More

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 #PDS68 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇PDSPHOTO เร็วๆนี้📣📣

Read More

อัลบั้มรูปรับรางวัล นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 📣📣

อัลบั้มรูปรับรางวัล นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 📣📣 -การประกาศเกียรติคุณและ มอบโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเหรียญเรียนดี พร้อมเกียรติบัตรเรียนดีประจำชั้น -การประกาศเกียรติคุณและ มอบโล่รางวัลความประพฤติดี -การประกาศเกียรติคุณและ มอบโล่รางวัลคุณประโยชน์ -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรขอบทอง -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรขอบธรรมดา -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรตัวแทนถือพานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 -การประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมทักษะความเป็นผู้นำ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 https://drive.google.com/…/1FL16sDL3wu7W3hTRyW56ieNonG2NCIY…

Read More

รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงยินดีกับนางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่

Read More

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ อาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

Read More