pds_info

การชำระเงินและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

การชำระเงินและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้1.  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564  ชำระเงิน (Pay – in) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)2.  วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564ส่งหลักฐานใบชำระเงิน (Pay – in) และดำเนินการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ นักเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ภาคปกติ)      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ นักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)          ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

Read More

พ่นฆ่าเชื้อ

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการและบริเวณโดยรอบโรงเรียน

Read More

คณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

Read More

บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียน

Read More

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ(EPTS) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (National Public Speaking Competition – NPSC) ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ประจำปี 2564  โดยจะแข่งขันกับเยาวชนทั่วโลก ณ สหราชอาณาจักร ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Read More

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

Read More

เยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและอาจารย์จากกลุ่มโรงเรียนธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้และร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์​เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน

Read More