pds_info

สาธิตปทุมวัน เตรียมทหาร

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันและโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน  

Read More

การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม

การบริการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รอบเพิ่มเติม 🏫สถานที่ฉีด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 🗓️วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน : วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📑สิ่งที่ต้องเตรียม 1) บัตรประชาชน 2) เอกสาร 2 ฉบับ (ภาคผนวก 5, 6 โดยผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก https://drive.google.com/file/d/18X029yAP7BtIYHmzyPVFf27Fqrzi3WG6/view  3) ใบนัดการฉีดวัคซีน Covid-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564) 4) Application หมอพร้อม 👫 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อที่สามารถเปิดแขนเสื้อได้ง่าย เพื่อความสะดวกต่อการฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขน 💉 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 1. คัดกรอง 2. ตรวจสอบรายชื่อ / ยื่นเอกสาร / รับบัตรคิว 3. รอลำดับเข้าฉีดวัคซีน 4. ฉีดวัคซีน 5. พักสังเกตอาการ 30 นาที 🖥มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในรูปแบบออนไลน์ 💉ให้นักเรียนที่มารับบริการวัคซีนแจ้งอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ประจำวิชาให้รับทราบ และนับเป็นเวลาเรียนปกติ หมายเหตุ 🔸 การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและเป็นไปตามความสมัครใจ 🔸 ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 🔸…

Read More

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

📆กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15.00 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น 🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟢ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🟠ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🔴 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟤ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Read More

ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 24 พฤจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า อดีตผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ในการติดต่อประสานงานในครั้งนี้

Read More

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 🟡ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟣ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 🟢ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🟠ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 🔵ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📅กำหนดการประชุม 15.00 – 16.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 16.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น 🟤ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📅กำหนดการประชุม 14.00 – 14.30 น. พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 14.30 – 16.30 น. “ระบบ TCAS 65” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ…

Read More

โครงการล้านกล้าความดีแทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วม “โครงการล้านกล้าความดีแทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร” ในโอกาสนี้อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารการศึกษา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา ” ส่งเสริมศิลปการแสดงและวัฒนธรรม” โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

Read More

บริการวันซีนนักเรียน

บริการวัคซีนนักเรียน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดบริการฉีดวัคซีน Pfizer💉💉 เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer 💉 เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 🙏ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลางในการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

Read More

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว ตามลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนต่อไป https://forms.gle/qKgPs8mau751L1N89 2. เงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูก “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” กับ “เลขประจำตัวประชาชน” ของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีสิทธิรับเงิน เท่านั้น 📅ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากทางโรงเรียนต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

Read More