ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  https://www.satitpatumwan.ac.th/M6/index.php

Read More

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ⛔งดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียน (1-23 พ.ค.64)​ 🚫งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 💻บุคลากรปฏิบัติงาน (Work From Home) ประกาศ​ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Read More

การส่งหลักฐานการศึกษา(เพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564

การส่งหลักฐานการศึกษา(เพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 และโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมการปฐมนิเทศ และโครงการคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ม.1 จึงขอเลื่อนกำหนดส่งหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ในส่วนที่ต้องส่งเพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียน(สามารถใช้ใบตรวจสุขภาพฉบับเดิม) ไปเป็นวันเปิดภาคเรียน จันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

Read More

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2564 กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่  https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) ปีการศึกษา 2564 หากกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Read More

แนวทางการปฏิบัติ การคัดกรองผู้เข้าสอบ การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการปฏิบัติและการคัดกรองผู้เข้าสอบ การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง – แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและการใช้พื้นที่สนามสอบ – ระเบียบการสมัคร – กำหนดการ 2.  แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบ (เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าอาคารสอบ กรุณาพิมพ์และกรอกแบบสอบถามนี้มาล่วงหน้าก่อนเข้าอาคารสอบ) 3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทาง https://admission.satitpatumwan.ac.th/ 4.  แผนผังอาคารสอบ 5. กำหนดการและระเบียบการปฏิบัติ 6.  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

Read More