ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน (Privacy Notice for employees) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (Privacy Notice for student and parents/carers) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากกล้องวงจรปิด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More

การรายงานตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

Read More

กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1ISZsJ-sVJtYJxZIq5U4vAA47fnQSEu8W?usp=sharing หมายเหตุ(blue shirt) นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 —————————————————– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ ****เลื่อนเวลาประกาศผลการพิจารณา เป็นเวลา 21.00 น.**** ประกาศผลการพิจารณา  **วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21.00 น.**   ที่เว็บไซต์ https://m4admission.satitpatumwan.ac.th/

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่องการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  https://admission.satitpatumwan.ac.th  

Read More

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ทาง https://student.satitpatumwan.ac.th คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  อ่านที่นี่

Read More

การรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ปฏิทินการแข่งขัน และใบสมัคร จาก https://bit.ly/3pMehDd 2. ส่งใบสมัครทาง https://forms.gle/LCNVQwJqibXdksXw9 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (ใบสมัครต้องได้รับการลงชื่อรับรองคุณสมบัติจากผู้ปกครอง จึงจะถือว่าใบสมัครนั้นสมบูรณ์)

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียน   เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19   🟡17-31 มกราคม 2565 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน   🟡ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติโดยเด็ดขาด   🟡17-31 มกราคม 2565 ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการเท่าที่จำเป็น โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงานและสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย   🟡หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก   🟡ให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานรับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วย ATKหรือวิธีการอื่นที่ทางราชการกำหนดก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

Read More