ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย 📍ระหว่างวันที่ 27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนปิดระหว่างภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1) ❌งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Read More

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent)

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน (PDS iStudent) คือ ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักเรียนในรูปแบบอนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 1.PDS iGrade ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ระบบรายงานผลคะแนน ใช้สำหรับดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันและภาคเรียนที่ผ่านมา 2. PDS iTranscript  ระบบสมุดพกออนไลน์ สมุดพกออนไลน์ ใช้สำหรับดูข้อมูลรายงานผลคะแนนในรูปแบบสมุดพก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความคิดเห็นของครูประจำชั้น และอื่นๆ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูผ่านเว็บไซต์ https://student.satitpatumwan.ac.th   ****** นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ******   เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักเรียน  https://student.satitpatumwan.ac.th กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (itsupports@satitpatumwan.ac.th)

Read More

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ตัวจริง) ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียน หรือ EMS” โดยบรรจุซองและจ่าหน้าซอง ส่งถึง “งานการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โดยวงเล็บ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้องเรียน ของนักเรียนที่มุมล่างขวาของซอง) นำส่งที่ห้องสำนักงานอำนวยการ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่องานการเงินของโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 📍 งดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 📍 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย ❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Read More

รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทบุคคล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564” จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยนางสาวจิณณ์ รัชโน ได้รับรางวัลด้านสื่อมวลชน และนางสาวธัญญธร เทียนไพฑูรย์ ได้รับรางวัลด้านนันทนาการ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา

Read More

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม​ พ.ศ. 2564)

[ ประกาศโรงเรียน ] เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 🔴ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 🔴ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนถึงวันปิดภาคเรียนที่1/2564 🔴การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด 🔴บุคลากร​ปฏิบัติงาน ​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 🔴ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 📆 ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 1-30​กันยายน​พ.ศ. 2564 📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Read More