โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

การสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพบรรยากาศ การทดสอบพื้นฐานความรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม World Cup Project 2022