โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

.ดร.ประภารัตน์  ธิติศุภกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์เชิด   เจริญรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ผศ.ดร.ชีวัน   เขียววิจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม

อ.กสิณ  นวลทรง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์นงคราญ สุนทราวันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อาจารย์ปัทมา  ดีสวัธน์ศรีเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ


อาจารย์กิตติศักดิ์  นิทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา