สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรย่อ

พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๑๗ คือ ต.อ. [สื่อสัมพันธ์กับแผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ปัจจุบัน คือ ส.มศว


พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๘ ไม่พบเครื่องหมายโรงเรียน นอกจากตราห้องสมุดแบบนี้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนสังกัดในระยะเวลาอันสั้น [พระเกี้ยว สืบสายสัมพันธ์มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครั้งเป็นสถาบันที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]

พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๒ เดิมอยู่ในสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ซึ่งใช้เครื่องหมายพระเกี้ยว เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันยังคงเครื่องหมายพระเกี้ยวในระยะแรก


พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๗ ใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวบนธรรมจักร [เชื่อมประสานกับการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “พระเกี้ยวนั้นเป็นของสูง..”]

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๓๘ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยใช้เครื่องหมายตรากราฟ โดยปรากฎชื่อล้อมรอบภายในคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  


พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายโรงเรียนมาโดยลำดับ ซึ่งยังคงลักษณะเดิมไว้ แต่ใช้ชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ไม่มีคำว่า ปทุมวัน) และเครื่องหมายภาษาอังกฤษใช้ชื่อโรงเรียน DEMONSTRATION SCHOOL SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY (ไม่มีคำว่า PATUMWAN)