เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ชื่อย่อ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน

อักษรย่อ   ส.มศว

สถานภาพ         โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ หน่วยงานโรงเรียนสาธิต เทียบเท่าภาควิชาหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถานที่ตั้ง   ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์   ๐ ๒๒๕๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๒๕๑ ๓๙๓๔, ๐๒๒๕๑ ๓๙๓๗,

        ๐ ๒๒๕๑ ๓๙๕๙ และ ๐ ๒๒๕๑ ๖๒๔๖

โทรสาร   ๐ ๒๒๕๑ ๔๑๕๙

เว็บไซต์ http://www.satitpatumwan.ac.th

ศูนย์วิทยุคมนาคม        นามเรียกขาน “พันธุ์ทิพย์”

พื้นที่                        ๗ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา หรือ ๑๒,๐๘๐ ตารางเมตร

วันก่อตั้ง                   วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ผู้ดำริก่อตั้ง                ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้บริหารคนแรก           รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ (ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่)

ผู้บริหารคนปัจจุบัน      อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ)

เครื่องหมายโรงเรียน รูปกราฟล้อมด้วยข้อความ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ้อนด้วยวงกลมและกรอบที่เป็นรูปคลื่นแปดยอด

สีประจำโรงเรียน   น้ำเงิน ชมพู

ดอกไม้ประจำโรงเรียน      บัวหลวง

เพลงประจำโรงเรียน        สาธิตปทุมวัน

พระพุทธรูปโรงเรียน        พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

สิ่งสักการบูชา พระพิฆเนศ,

                                 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (โดยพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสืบทอดในภูมิประวัติ)


ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)

(Education is Growth)

        การศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีดุลยภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยภูมิปัญญา อันเป็นความเจริญงอกงามด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา โดยส่วนบุคคลและส่วนรวมของสังคม

 

ปณิธาน (Pledge)

คุณธรรม ภูมิปัญญา นำพาความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

(Moral Wisdom Bring Happiness to Knowledge Society)

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นหนึ่งในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

ค่านิยม (Values)

Head – คิดร่วมกัน              Hands - ยึดมั่นร่วมมือ

Heart – ถือจิตใจเป็นสำคัญ    Habit - สร้างสรรค์มุมมองที่ดี

Harmony – สมานสามัคคี     High Performance - มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

ยึดมั่นหน้าที่และจรรยาบรรณ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรี

สร้างศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดี

(Adhere to the duties and Morals, maintain a good name and honor and confirm faith and be a role model)

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)

ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

(The expertise in enhancing the educational level of teachers, students and educational personnel to internationally recognized standards)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรม

และคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย

(The school intends to be a model of research and innovation for learning development in order to produce student of the highest quality with a solid moral and ethical foundation whilst still retaining the essence of Thai culture)

 

พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  (To foster excellent learners in both academic work, morals and school activities} and the mould high-quality world leaders based upon a Thai foundation)

2.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(To develop learning resources and teacher training)

3.  ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนัวตกรรมด้านการจัดการซึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สังคม

(To educate through research, creativity and innovation for the benefit of society)

4.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

(To render academic service to the community and society)

5.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สู่สากล

  (To raise learners’ consciousness for preserving handing down and spreading Thai traditions and culture)

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล

(To develop good governance in management systems)

 

เอกลักษณ์โรงเรียน (School Identity)

วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม มีคุณธรรมนำชีวิต

(Outstanding academic performance, various activities and an ethical life)

 

อัตลักษณ์นักเรียน (Student Identity)

สมรรถภาพในการปรับตัว คือ ความสำเร็จในชีวิต

(Self-adjustment is the most important element of a successful life)

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีเหตุผลและคำนึงถึงประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีวินัยและมีลักษณะเด่นในการแสวงหาความรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ ความสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองในการประพฤติปฏิบัติตนให้บังเกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์สุขแก่สังคม ตลอดจนประสบความสำเร็จดั่งมุ่งหวัง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

   พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรอยู่ในอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้น ตั้งฝ่าพระหัตถ์ขวาหันออกมาด้านนอกจีบนิ้วพระหัตถ์ไว้เสมอพระอุระ (อก) โดยประดิษฐานอยู่ที่ประตูหลักด้านหน้า


สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – ชมพู

        สีน้ำเงิน คือ สีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสีประจำพระองค์ในรัชกาลที่ ๖ ส่วน
สีชมพู คือ สีวันพระราชสมภพในรัชกาลที่ ๕ ทั้งสองสีแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องมาแต่พระมหากรุณาธิคุณ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

บัวหลวง

ดอกบัวหลวง (สีชมพู) คือ สัญลักษณ์แห่งพุทธิภาวะตามหลักพุทธปรัชญาและสื่อสัมพันธ์ถึงสถานที่ตั้ง ซึ่งอนุสนธิจากนามพระราชทาน “ปทุมวัน” อันเป็นมงคลนามที่ยังบ่งชี้ถึงชื่อเฉพาะของโรงเรียน [ปทุม (น.) แปลว่า บัวหลวง, บัวก้าน / วัน (น.) แปลว่า ป่าไม้, ดง (ป. วน).]