โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน  

การปฐมนิเทศนิสิตรายวิชา ศษ291 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนเล่าเรียนหลวง

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร
ด้านพัฒนาเยาวชน 

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร
ด้านสื่อสารมวลชน  

ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านกีฬา 

วีดิทัศน์โครงการบรรพชาสามเณรครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2567

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

รานงานประจำปี 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

ความภูมิใจ

PDS Channel

นักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)