ผลการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รายการ  “The 10th Thailand High School Debating Championship 2017” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ อาจารย์นิธิส อ้นแก้วมณี และอาจารย์กังสดาล ชูอิ่ม     
ผลการแข่งขันปรากฏว่า
          *ทีม PDS4 ได้แก่ เด็กชายภัทรชนน ใจห้าว ชั้นม. ๒/๓๕๑ เด็กชายหยวนปิง  อุย ชั้นม. ๒/๓๕๑ นายธาวิญ เตชะพงศธร ชั้นม. ๕/๓๕๐ ได้รับรางวัล Rookie Semifinalist
          *ทีม PDS5 ได้แก่ นายนิรุตติ จารุไพศาลกิจ ชั้นม. ๔/๓๓๐ นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ชั้นม. ๔/๓๓๐ นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ ชั้นม. ๖/๕๑๓ ได้รับรางวัล Quarterfinalist
          *เด็กชายหยวนปิง  อุย ชั้นม. ๒/๓๕๑ ได้รับรางวัล Top Ten Rookie Best Speaker อันดับที่ 10
*หมายเหตุ นักเรียนทุกคนได้รับประกาศณียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน