การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักเรียนเดิม)

(เฉพาะนักเรียนเดิมที่ประสงค์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น)

คำชี้แจงการเตรียมเอกสาร

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เอกสารที่ต้องเตรียมการมีดังนี้

ขอแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การมอบตัวนักเรียน และขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 กรอกข้อมูลใบรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือสัญญา ส.2 หรือ สท.1 ได้ทาง https://satitpatumwan.edubrights.com พร้อมพิมพ์และลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการมอบตัว

1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ตามข้อที่ 1.1 โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล (นักเรียน) แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จต่อไป (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

1.3 เตรียมและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และนำมาในวันมอบ

2. วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. เข้ารับการมอบตัว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 4

ในการมอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565  เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอกำหนดช่วงเวลาในการมอบตัว ดังนี้

     เวลา 08:30 – 09:30 น. เลขที่ 1-20 ของทุกห้องเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

     เวลา 09:30 – 10:30 น. เลขที่ 21-40 ของทุกห้องเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

     เวลา 10:30 – 11:30 น. เลขที่ 41 เป็นต้นไป ของทุกห้องเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

สอบถามข้อมูล