ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งติดตั้งจุดพ่นละอองน้ำโดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5