วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พันเอกนิธิ รัตนะวรรธนะ รอง ผบ.รร.รด.ศศท. มอบใบประกาศให้กับ นายธาม จูฑะพันธ์ุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/141 นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ที่มีลักษณะทหารดีเด่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตลอดห้วงการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563