ติดตามภาพเพิ่มเติมได้  Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน